Language: 简体中文 English
参会注册

注册类型

注册参会

现场注册

早鸟注册

(615)

普通注册
(826)

普通参会代表注册

¥5000

¥6000

¥7000

会员参会代表注册

¥4000

¥5000

¥6000

学生参会代表注册

¥3500

¥4000

¥4500

随行人员参会注册

¥2000

¥2500

¥3000

*注册费包括茶歇、午餐、晚餐、会议资料。

*随行人员费用包括午餐、会议晚餐。

倒计时
  • 00

  • 00

  • 00

  • 00

  • DAYS
  • hours
  • minutes
  • seconds